Skip to main content

Table 1 Primer sets for amplification of the whole genome of HMPV

From: Epidemiology and genotypic diversity of human metapneumovirus in paediatric patients with acute respiratory infection in Beijing, China

Target genes Primers Primer sequence (5′–3′) Location (nt)a Annealing temp (°C)
N N(F) GCGAAAAAAACGCGTATA 3–20 50
  N(R) TTGCTGCTTCATTACCCAT 1296–1314  
P P(F) GAAGAAAAAGARGCTGCAGA 1178–1196 50
  P(R) CCAGATCAACTTGAACAGC 2228–2246  
M M(F) GAATCMGAAGAAGAAGAAG 2070–2088 50
  M(R) CAYCACTTTCCAAGACATT 3066–3084  
F F-1(F) CAATCMAAAAGGYATATTC 2800–2818 50.2
  F-1(R) CTGCAGATGTYGGCATGT 3764–3781  
  F-2(F) CAGTCAATTCAACAGAAG 3645–3662 50
  F-2(R) TTCATATTTGCATGGAGC 4736–4753  
M2 M2(F) CCTCCAGAGCTGARTGGTGT 4636–4655 50
  M2(R) TWTCATTGTCAYTTATCCCA 5467–5486  
SH SH(F) GCAAGACAGTGAAAGCAYT 5254–5272 46.8
  SH(R) CATCYTTGCTTTGARCAT 6268–6285  
G G(F) AAACAARAAWATGGGACAAG 6207–6226 50
  G(R) TAGACATTRACAGTRGAYTC 7148–7167  
L L-1(F) GACAAATRRCAATGGATC 7122–7139 44.7
  L-1(R) TAGTTCTGTYAARCTCTC 8303–8320  
  L-2(F) GARAATGCTGCWGAATTA 8186–8203 46.8
  L-2(R) GATATHGCYTCCATTGTCC 9288–9306  
  L-3(F) ACATGCACCACCAGAAAC 9178–9195 46.8
  L-3(R) AGGTGTTATGTTKTCWGC 10,238–10,225  
  L-4(F) GTGAYATMAATAGAACAGC 10,128–10,146 43.8
  L-4(R) ACTGAAGATRTGTTGATC 11,231–11,248  
  L-5(F) GGAATTAGYATAATGAGTG 11,081–11,099 48
  L-5(R) GGATATTCACATGCTGTTC 12,246–12,264  
  L-6(F) CTAACAAGRAATTACATG 12,071–12,088 48
  L-6(R) ACGGCAAAAAAACCGTAT 13,318–13,335  
  1. aThe reference of location is based on AY297749 strain