Skip to main content

Table 3 Multivariate logistic regression analysis

From: HEV prevalence and potential risk factors in a large multi-ethnic youth cohort in China

Variables Total Positive for anti-HEV IgG (rate %) P-value OR (95% CI)
Sex    0.058*  
 Female 3589 189 (5.3)   1
 Male 2680 111 (4.1)   0.78 (0.62–1.00)
Ethnic    0.017*  
Overall 6269 300 (4.8)   1
 Bai 60 6 (10.0)   1.67 (0.65–4.29)
 Bouyei 74 6 (8.1)   1.33 (0.52–3.38)
 Dong 74 13 (17.6)   3.21 (1.54–6.67)
 Dongxiang 124 2 (1.6)   0.25 (0.06–1.06)
 Gelao 41 4 (9.8)   1.63 (0.53–4.96)
 Han 2292 92 (4.0)   0.63 (0.39–1.01)
 Hui 846 16 (1.9)   0.29 (0.15–0.56)
 Kazakh 40 0 (0.0)   0.0
 Li 69 3 (4.3)   0.68 (0.20–2.34)
 Man 118 2 (1.7)   0.26 (0.06–1.12)
 Miao 278 34 (12.2)   2.1 (1.20–3.65)
 Mongol 245 4 (1.6)   0.25 (0.08–0.73)
 Monguor 54 4 (7.4)   1.20 (0.40–3.62)
 Others 161 13 (8.1)   1.32 (0.40–3.62)
 She 26 1 (3.85)   0.60 (0.08–4.64)
 Tibetan 555 31 (5.6)   0.89 (0.51–1.55)
 Tujia 353 15 (4.2)   0.67 (0.34–1.30)
 Uighur 280 9 (3.2)   0.50 (0.23–1.10)
 Yao 56 5 (8.9)   1.47 (0.54–4.05)
 Yi 154 17 (11.0)   1.87 (0.97–3.60)
 Zhuang 369 23 (6.2)   1.00 (0.65–1.48)
Province    0.00*  
Overall 6269 300 (4.8)   1
 Anhui 62 2 (3.2)   0.97 (0.16–8.75)
 Chongqing 223 13 (5.8)   1.85 (0.41–8.46)
 Fujian 67 0 (0.0)   0
 Gansu 887 47 (5.3)   1.68 (0.40–7.08)
 Guangxi 433 29 (6.9)   2.23 (0.52–9.59)
 Guizhou 516 59 (11.4)   3.87 (0.92–16.26)
 Hainan 101 4 (4.0)   1.24 (0.22–6.96)
 Hebei 118 2 (1.7)   0.52 (0.07–3.76)
 Heilongjiang 119 2 (1.7)   0.51 (0.07–3.73)
 Henan 176 2 (1.1)   0.34 (0.05–2.49)
 Hubei 151 7 (4.6)   1.47 (0.30–7.27)
 Hunan 280 12 (4.3)   1.34 (0.29–6.17)
 Inner Mongolia 291 2 (0.7)   0.21 (0.03–1.50)
 Jiangsu 51 3 (5.9)   1.87 (0.30–11.68)
 Jiangxi 54 3 (5.6)   1.76 (0.28–10.98)
 Jilin 112 1 (0.9)   0.27 (0.02–3.04)
 Liaoning 152 4 (2.6)   0.81 (0.14–4.54)
 Ningxia 341 5 (1.5)   0.45 (0.08–2.35)
 Qinghai 409 11 (2.7)   0.83 (0.18–3.83)
 Shaanxi 118 4 (3.4)   1.05 (0.19–5.91)
 Shandong 104 1 (1.0)   0.29 (0.03–3.28)
 Shanxi 51 0 (0.0)   0.00
 Sichuan 257 26 (10.1)   3.38 (0.78–14.63)
 Others 82 1 (1.2)   0.37 (0.03–4.18)
 Tibet 231 6 (2.6)   0.80 (0.16–4.06)
 Xinjiang 427 15 (3.5)   1.09 (0.24–4.89)
 Yunnan 399 37 (9.3)   3.06 (0.72–13.06)
 Zhejiang 57 1 (1.8)   0.54 (0.05–6.07)
  1. *The ORs and 95% confidence intervals (CIs) use multivariate logistic regression analysis
  2. #Others provinces (Beijing: 4, Guangdong: 18, Shanghai: 6, Tianjin: 6 and unknown (not mentioned provincial background detail: 48)