Skip to main content

Table 1 Demographic characteristics of participants

From: HEV prevalence and potential risk factors in a large multi-ethnic youth cohort in China

Ethnic Total Percentage
Sex
 Female 3589 57.25
 Male 2680 42.75
Ethnic
 Bai 60 0.96
 Bouyei 74 1.18
 Dong 74 1.18
 Dongxiang 124 1.98
 Gelao 41 0.65
 Han 2292 36.56
 Hui 846 13.49
 Kazakh 40 0.64
 Li 69 1.10
 Man 118 1.88
 Miao 278 4.43
 Mongol 245 3.91
 Monguor 54 0.86
 She 26 0.40
 Tibetan 555 8.85
 Tujia 353 5.63
 Uighur 280 4.47
 Yao 56 0.89
 Yi 154 2.46
 Zhuang 369 5.89
 Others* 161 2.98
Age
  ≤ 18 years 3069 48.96
 19 & 20 years 2859 45.61
 ≥ 21 years 341 5.44
Area
 Rural 1502 23.96
 Urban 4678 74.62
  1. *Other ethnics (Dai: 5, Daur:4, Derung:1, Hani:7, Hezhen:1, AcHang: 1, Blang: 2, Bonan: 3, Evenki:1, Gin: 2, Lahu: 1, Kirgiz/Kirghiz: 8, Korean:7, Lisu:10, Maonan: 2, Mulam: 10, Nakhi/Naxi: 12, Nu:1, Pumi: 3, Qiang: 3, Russ:1, Salar: 16, Sui: 13, unknown, 31, Uzbek:1, Va: 2, Xibe: 6, Yugur: 7)