Skip to main content

Table 5 Detection of fecal indicator bacteria for the water samples of Poyang Lake

From: Monitoring of Poyang lake water for sewage contamination using human enteric viruses as an indicator

Sampling Site* Aerobic bacterial Count (CFU/ml) Total Coliform (CFU/100 ml) Fecal Coliform (CFU/100 ml)
Oct. Nov. Dec. Jan. Oct. Nov. Dec. Jan. Oct.. Nov. Dec. Jan.
1 3.1 × 104 1.4 × 104 5.0 × 101 5.0 × 101 0 2.2 × 105 0 0 0 2.4 × 105 0 0
2 1.9 × 102 1.2 × 102 1.0 × 101 0.5 × 101 0 1 × 102 0 0 0 1 × 102 0 0
3 1.0 × 102 9.5 × 102 2.0 × 101 2.0 × 101 0.5 × 102 0 0 0 0 0 0.5 × 103 0.5 × 101
4 5.1 × 104 4.4 × 104 3.7 × 104 2.5 × 104 1 × 102 1 × 102 0.5 × 102 0 1 × 102 1 × 102 0 0
5 3.9 × 102 3.0 × 102 3.5 × 102 2.8 × 102 0.5 × 102 0.5 × 102 2.0 × 102 0 1 × 102 1 × 102 0.5 × 102 0
6 2.2 × 103 1.6 × 103 3.1 × 103 3.9 × 102 0 0 0 0 0.5 × 102 0.5 × 102 0 0
  1. *1 -Qing Shan zha; 2 - Guan Niao Tai; 3 - Tuo Shan; 4 -Wu Cheng; 5 - Xing Zi; 6 - Du Kou