Skip to main content

Table 1 The BEF epidemics that have occurred in mainland China (mainly from 1955 to 1991)

From: Phylogenetic relationships of the glycoprotein gene of bovine ephemeral fever virus isolated from mainland China, Taiwan, Japan, Turkey, Israel and Australia

Provinces Years
Guangdong 1955, 1962, 1966, 1971, 1972, 1976, 1977, 1978, 1979, 1983, 1985, 1987, 1988, 1991
Guangxi 1976, 1982
Hunan 1955, 1963, 1966, 1978, 1979, 1983–1984, 1987, 1988, 1991
Hubei 1959, 1964, 1970, 1976, 1983, 1987, 1991
Hainan 1957-1959, 1967–1969, 1971–1972, 1975–1984, 1985–1989, 1991
Henan 1949-1982, 1983, 1985, 1989, 1991, 1997, 2004, 2005, 2011
Jiangsu 1954-1955, 1966, 1976–1977, 1991
Zhejiang 1955, 1958, 1965, 1971, 1983, 1987, 1988, 1991, 2002
Fujian 1954, 1955, 1958, 1963, 1966, 1972, 1975
Jiangxi 1949-1989, 1991
Anhui 1954, 1955, 1958, 1966, 1970, 1976, 1983, 1987, 1988, 1991
Shandong 1954, 1955, 1959, 1965, 1966, 1970, 1971, 1976, 1983, 1987, 1991
Shanghai 1952, 1955, 1958, 1971, 1976, 1983, 1991
Yunnan 1965, 1973, 1975, 1977, 1978, 1982, 1983, 1986–1989, 1991
Guizhou 1955, 1957, 1969, 1976, 1983
Sichuan 1954, 1957, 1962, 1967, 1969, 1976, 1980, 1983, 1986, 1987, 1989
Xizang 1976-1979, 1985-1989
Shǎnxi 1953-1960, 1961, 1962, 1966, 1968, 1969, 1975–1978, 1982–1986, 1989, 1991
Gansu 1956, 1964, 1969, 1975, 1977, 1981, 1986, 1987, 1989
Ningxia 1957-1989
Shānxi 1954, 1959, 1991
Beijing 1956, 1966, 1976
Neimenggu 1966, 1971, 1974, 1975, 1976
Liaoning 1985, 1991
Jilin 1983, 1991