Skip to main content

Table 1 Number of wild-type measles viruses analyzed between 1995 and 2003 by province. Epidemiologic classification of each province is shown.

From: Molecular epidemiology of measles viruses in China, 1995–2003

Class* Province No. of isolates Year of isolates (No.) Genotype
     H1  
     cluster 1 cluster 2 A
A Hainan 14 99(1),01(5),03(8) 12 2 0
  Guangdong 7 01(3), 02(4) 7 0 0
  Hunan 9 95(4), 96(1), 01(4) 4 4 1
  Henan 38 99(14),00(12),01(6),02(2),03(4) 28 9 1
  Shandong 23 97(1),99(1),00(5),01(10),02(5),03(1) 21 2 0
  Jiangxi 2 03(2) 2 0 0
  Fujian 1 02(1) 1 0 0
  Anhui 9 98(1),00(2), 01(3),02(3) 9 0 0
  Jiangsu 3 03(3) 3 0 0
  Shanghai 85 00(1),01(14),02(20),03(50) 79 6 0
  Heilongjiang 1 02(1) 1 0 0
  Jilin 9 01(5),02(4) 9 0 0
  Liaoning 11 00(1),01(5),02(4),03(1) 11 0 0
  Innermongolia 0 0 0 0 0
  Shanxi 18 00(3),01(7),02(7),03(1) 13 5 0
  Hebei 1 03(1) 1 0 0
  Tianjin 17 02(13),03(4) 16 1 0
  Beijing 1 00(1) 0 1 0
B Xinjiang 7 01(1), 02(3),03(3) 6 0 1
  Qinghai 2 00(2) 2 0 0
  Ningxia 0 0 0 0 0
  Gansu 0 0 0 0 0
  Shannxi 9 00(3),01(4),03(2) 7 2 0
  Chongqing 14 00(5),01(4),03(5) 8 6 0
  Tibet 0 0 0 0 0
  Yunnan 0 0 0 0 0
  Guizhou 0 0 0 0 0
  Sichuan 11 02(1),03(10) 10 1 0
  Hubei 0 0 0 0 0
  Zhejiang 3 99(3) 3 0 0
  Guangxi 2 01(2) 2 0 0
  total 297   255 39 3
  1. * See definition of epidemiologic class in the text